Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů(dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je zakoupení přístupu k online vzdělávacím videím (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.tutorialycesky.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Pavel Kovář, Pod Kostelem 719, 756 54 Zubří, Česká republika  IČ: 03246078

zapsána v živnostenském rejstříku od 30. 7. 2014, eviduje Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produkt duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese  https://www.tutorialycesky.cz/ . Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.tutorialycesky.cz/ . Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce  a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.tutorialycesky.cz/ najdete konečnou cenu přístupů k online vzdělávacím videím. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu zjednodušený daňový doklad nebo fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení.

IV. Způsob a forma platby

IV.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Simpleshop, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání online bankovních převodů.

IV.2 Možnosti plateb:
1. Bankovním převodem na korunový účet prodávajícího.

IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

V. Doprava

V.1 Platba je podnětem k získání přístupu k online vzdělávacím videím, který bude platit po dobu 1 měsíce od provedení objednávky.

VI. Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy nelze odstoupit.

VII. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Ochrana údajů

VIII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VIII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VIII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VIII.4 Možnost odhlášení – Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VIII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese:  https://www.tutorialycesky.cz/ochrana-osobnich-udaju/

IX. Závěrečná ustanovení

IX.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
a) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
b) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

IX.2 Účinnost 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.1.2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.tutorialycesky.cz/ popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.tutorialycesky.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Zavřít reklamu